Poučenie dotknutej osoby

Kto je prevádzkovateľom

Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť Schill Dental Clinic s. r. o., so sídlom Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava, IČO: 35 957 492, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 37765/B, teda právnická osoba, ktorá bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom vymedzeným nižšie.

Kto sa rozumie dotknutou osobou

Dotknutou osobou ste Vy, ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom.

Čo je to poučenie dotknutej osoby

Toto poučenie vysvetľuje, ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli a zároveň uvádza Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov.

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané na nasledujúce účely:

online objednanie (na základe vyplneného objednávkového formuláru),

výkon stomatologického zákroku na základe vyplneného objednávkového formuláru),

priamy marketing (na základe udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov).

Aké osobné údaje sú zbierané

Počas online objednania sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje:

meno a priezvisko,

popis žiadaného zákroku a problému,

telefonický kontakt,

emailová adresa,

dátum, čas a miesto požadovaného ošetrenia.

Osobné údaje pre priamy marketing

V prípade, ak ste udelili našej spoločnosti súhlas so spracovaním osobných údajovpre priamy marketing, naša spoločnosť ich spracúva  na zasielanie komerčných, ako aj nekomerčných správ na poskytnutú emailovú adresu, nasledovné osobné údaje:

meno a priezvisko;

osobná emailová adresa;

dátum narodenia.

S akými inštitúciami sú zdieľané Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje sú spracúvane v prostredníctvom kancelárskeho softvérového vybavenia našej spoločnosti, ku ktorému majú prístup všetci zamestnanci prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje pre priamy marketing nie sú zdieľané so žiadnymi tretími subjektmi a sú výlučne spracúvané pre priamy marketing našej spoločnosti.

Zároveň naša spoločnosť uzatvorila dohodu spoločných prevádzkovateľov za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb na dobu neurčitú, a preto Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané aj so spoločnosťou Schill Dental Clinic Žilina s.r.o., Schill Dental Clinic Košice s.r.o., Schill Dental Clinic Praha s.r.o.  Naša spoločnosť bola zároveň určená ako kontaktná osoba pre dotknuté osoby, avšak to nevylučuje, aby ste v prípade uplatnenia Vašich práv kontaktovali aj našu ustanovenú zodpovednú osobu

Prenos Vašich osobných údajov do zahraničia

Vaše osobné údaje nebudú prenesené mimo územia Slovenskej republiky.

Ako dlho budú osobné údaje uchovávané

Vaše osobné údaje poskytnuté na online objednanie budú uchovávané iba po dobu nevyhnutnú k naplneniu sekundárneho účelu a to výkonu požadovaného stomatologického zákroku.

Vaše osobné údaje budú uchovávane iba na základe Vami udeleného súhlasu a preto v prípade jeho odvolania Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté alebo zlikvidované na základe Vašich pokynov. Odovzdaním, resp. likvidáciou Vašich osobných údajov sa naše spracúvanie Vašich osobných údajov končí.

Vaše osobné údaje pre priamy marketing budú spracúvané až do odvolania súhlasu, ktorým ich spracúvanie bolo umožnené.

Prístup k Vašim osobným údajom a právo na ich opravu

Máte právo kedykoľvek požiadať o prístup k Vašim osobným údajom. Máte právo na vyžiadanie si potvrdenia o spracovaní osobných údajov, ako aj o kópiu osobných údajov. V prípade, ak by ste mali záujem o vydanie potvrdenia, resp. kópiu niektorých alebo všetkých Vašich osobných údajov, pošlite nám Vašu požiadavku e-mailom na: gdpr@schill.sk alebo poštou na adresu: Schill Dental Clinic s. r. o., so sídlom Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava, resp. môžete nás o potvrdenie alebo kópiu osobných údajov požiadať osobne.

V prípade, ak sa Vaše osobné údaje zmenili, môžete nás požiadať o aktualizáciu, resp. doplnenie Vašich osobných údajov osobne. Zároveň máte právo požiadať aj o doplnenie Vašich osobných údajov. Naša spoločnosť opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov vykoná bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti o taký úkon osobne, prostredníctvom emailu na: gdpr@schill.sk  alebo poštou na adresu: Schill Dental Clinic s. r. o., so sídlom Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava.

Výmaz a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek požiadať o výmaz, resp. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, či už osobne, prostredníctvom e-mailu na: gdpr@schill.sk alebo poštou na adresu: Schill Dental Clinic s. r. o., so sídlom Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava.

Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely budú vymazané bezodkladne po doručení žiadosti o výmaz takých údajov, resp. bezodkladne po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Prenos Vašich osobných údajov

V prípade, ak už nemáte záujem, aby Vaše osobné údaje v zmysle udeleného súhlasu boli spracúvané našou spoločnosťou, ale zároveň máte záujem, aby boli spracúvané niekým iným, môžete nás požiadať o vydanie poskytnutých osobných údajov osobne, prostredníctvom emailu na: gdpr@schill.sk alebo poštou na adresu: Schill Dental Clinic s. r. o., so sídlom Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava.

Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu a v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Namietanie spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú použité na účely marketingu iba v prípade, ak ste s takým použitím výslovne pri udeľovaní súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov súhlasili. V prípade, ak ste s použitím Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu súhlasili, môžete takýto súhlas kedykoľvek odvolať, a to osobne, prostredníctvom emailu na: gdpr@schill.sk alebo poštou na adresu: Schill Dental Clinic s. r. o., so sídlom Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodnutia ani profilovanie.

Ako odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať kedykoľvek a v akejkoľvek forme, najmä osobne, prostredníctvom e-mailu na: gdpr@schill.sk alebo poštou na adresu: Schill Dental Clinic s. r. o., so sídlom Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava.

Odvolať možno súhlas aj jednotlivo na niektorý z osobných údajov alebo súhrnne. Po odvolaní súhlasu nebudú Vaše osobné údaje ďalej spracovávané a budú bezodkladne zlikvidované.

Odvolanie súhlasu je aplikovateľné len na tie kategórie osobných údajov, na ktoré bol súhlas udelený, nevzťahuje sa na osobné údaje spracúvané na základe zákona alebo na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Čo ak boli Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov porušené

V prípade, ak sa domnievate, že Vaše práva boli pri spracúvaní osobných údajov porušené, resp. Vaše osobné údaje nie sú spracúvané za takým účelom alebo v takom rozsahu, ako bolo dohodnuté, máte právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Súbory „cookie“ na našej webovej stránke

Naša spoločnosť používa na svojej webovej stránke www.schill.sk súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory pozostávajúce z radu čísel a písmen, ktoré sa ukladajú na pevný disk Vášho počítača prostredníctvom webového prehliadača a zároveň dokážu jednoznačne identifikovať Váš počítač a Vašu IP adresu.

Schill Dental Clinic s.r.o. využíva súbory cookies pri analýze použitia webových stránok nástrojom Google Analytics. Účelom je štatistická analýza webových stránok.

Našu stránku môžete prehliadať aj bez súborov cookies, ale v tomto prípade môže byť čiastočne obmedzená jej funkčnosť. Odporúčame vám preto, aby ste vo svojom prehliadači súbory cookies neblokovali. Ak napriek tomu chcete zabrániť ukladaniu súborov cookies na počítač, zmeňte nastavenie prehliadača. Súbory cookies môžete kedykoľvek odstrániť alebo sa v prípade určitého nastavenia Vášho prehliadača ani nebudú ukladať.

Použitie nástrojov Google Analytics

Na stránkach www.schill.sk sa používajú služby spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“) Analytics. U týchto služieb sa používajú súbory cookies. Získané informácie o používaní tejto webovej stránky budú prenášané na server spoločnosti Google v USA a tu uložené. IP adresa bude spoločnosťou Google skrátená o posledné tri miesta, aby bolo znemožnené jednoznačné priradenie k fyzickej osobe. Spoločnosť Google okrem toho rešpektuje ustanovenia o ochrane osobných údajov zmluvy „US-Safe-Harbor“ a je registrovaná v programe „Safe Harbor“ Ministerstva obchodu USA. Spoločnosť Google tieto informácie využíva z poverenia spoločnosti Schill Dental Clinic, na vyhodnotenia používania webovej stránky a poskytovania ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu. Spoločnosť Google postúpi tieto informácie tretím stranám iba vtedy, ak to predpisuje zákon alebo ak tretie strany tieto údaje spracovávajú z poverenia spoločnosti Google. Tretie strany, vrátane spoločnosti Google, používajú uložené súbory cookies na inzerciu na základe predchádzajúcich návštev používateľa na tejto webovej stránke. Spoločnosť Google nebude v žiadnom prípade spájať vašu IP adresu s inými údajmi. Zhromažďovanie a ukladanie dát je možné kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odmietnuť.

Používanie cookies spoločnosťou Google môžete deaktivovať otvorením stránky s deaktiváciou reklám spoločnosti Google (http://www.google.com/policies/privacy/ads/). Upozorňujeme vás však, že v takom prípade je možné, že nebudete môcť neobmedzene využívať všetky funkcie webovej stránky www.schill.sk.

Spoločnosť Schill Dental Clinic z etických dôvodov nepoužíva remarketingové a retargetingové nástroje, pretože sa jedná o zdravotnícke zariadenie.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Kontaktné údaje zodpovednej osoby, ktorá plní úlohy a povinnosti na základe zákona o ochrane osobných údajov v oblasti ochrany osobných údajov u prevádzkovateľa sú nasledovné:

MENKE LEGAL s. r. o.

Gorkého 3

811 01 Bratislava

Tel.: +421 221 291 410

e-mail: gdpr@menke-legal.com

Na webe:

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUČENIE DOTKNUTEJ OSOBY

V prípade uplatnenia Vašich práv ako dotknutej osoby, resp. v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov v našej spoločnosti, sa môžete obrátiť na našu zodpovednú osobu: MENKE LEGAL s. r. o. — Gorkého 3, 811 01 Bratislava — tel.: +421 221 291 410, e-mail: gdpr@menke-legal.com


Objednať
teraz

OBJEDNÁVKA

Vyberte si kliniku

Bratislava

+421 (0) 2 5464 7417
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: +421 (0) 903 280 280

vylpňte formulár a my sa Vám ozveme

Zaslaním vyplneného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť Schill Dental Clinic s.r.o., Schill Dental Clinic Žilina s.r.o., Schill Dental Clinic Košice s.r.o. a Schill Dental Clinic Praha s.r.o. budú spracúvať Vaše osobné údaje výhradne za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 
Zároveň naše spoločnosti pristupujú k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.